زبان انگلیسی بزرگسال: American English File
                                       Oxford Word Skills
                                         free conversation
زبان فرانسه:          Alter ego
زبان انگلیسی کودک و نوجوان: family and friends 
                                                              solution