1- مشاوره خانواده و تربیت فرزند

با توجه به روحیه ی حساس کودکان عزیزمان و بهبود یادگیری آنها جلسات مشاوره ای را در ترم برای آنها در نظر گرفته ایم .

2- مشاوره صنعت و بهره وری
3- مشاوره استخدام منابع انسانی ( مخصوص کارفرمایان )

در صورتی که خودتان می خواهید فرم را ارسال نمائید نام و نا م خانوادگی و در در صورتی که شرکت و یا سازمانی هستنید که احتیاج به مشاوره دارید نام سازمان و نوع فعالیت آن را وارد نمائید

نام شما / نام شرکت
نام خانوادگی / نوع شرکت
جنسیت
تحصیلات
موبایل
تاریخ تولد / سال تاسیس

ایمیل
تعداد فرزند
شرح درخواست