این مجموعه مفتخر است که با برگزاری تستهای معتبر و تحلیلی زیر کلیه کارفرمایان را در استخدام نیروی انسانی خبره و مناسب یاری نماید.

1- تست هوش منطقی
2- تست هوش هیجانی
3- تست اخلاق و صداقت
4- تست خلاقیت و استدلال منطقی
5- تست شخصیت شناسی
6- تحلیل رفتار و شخصیت افراد
7- تست راستی آزمایی و توانایی حرفه ای


در این بسته تحلیلی ، افراد متقاضی توسط کارفرمایان محترم به مجموعه معرفی شده و یکسری تستهای استاندارد و جهانی توسط گروهی از خبرگان و کارشناسان برجسته منابع انسانی از افراد گرفته شده و گزارش کامل و تحلیلی لز شخصیت فرد و همچنین توانایی او در زمینه های مختلف ارائه میگردد . لازم بذکر از است که این گزارشات با درصد صحت بالای 90 درصد یکی از بهترین روشهای روز جهان برای بهبود توانایی و ارتقاه بهره وری منابع انسانی در سرتاسر دنیا و کشورهای پیشرفته میباشد. در گزارش تحلیلی این بخش کارفرمایان میتوانند :

1- شناخت شخصیتهای افراد ( آشکار و پنهان )
2- نوع انگیزش فرد جهت ترقیب ایشان به کار بیشتر
3- توانایی روحی و فنی افراد در انجام شغل مورد نظر کارفرمایان
4- نوع رفتار افراد در مواقع پر فشار کاری و استرس
5- میزان خلاقیت و خود کنترلی افراد و میزان مورد نیاز نظارت بر ایشان
6- میزان صداقت و درستکاری افراد ( با ضریب درستی 70 درصد )
7- میزان تعهد افراد به سازمان و شرکت و برند.