این مجموعه مفنخر است که در رشته های مختلف نفرات برگزیده از میان دانشپذیران خود را که حداقل نمره 95 به بالا را در آزمونهای پایانی کسب کرده اند را به نهادهای دولتی و غیر دولتی و شرکتها و موسسات با دستمزذ متناسب معرفی نماید. خواهشمند است درخواست نیروی انسانی خود را به همراه رشته مورد نظر ، از طریق تکمیل و ارسال فرم زیر اعلام نموده تا پس از بررسی فرد و یا افراد مناسب به شما معرفی گردند. نکته : تمایل و یا عدم تمایل به همکاری و مبلغ دستمزد ، توافقی بوده و این معرفی هیچگونه اجباری برای استخدام برای طرفین به همراه نخواهد داشت.

در صورتی که خودتان می خواهید فرم را ارسال نمائید نام و نا م خانوادگی و در در صورتی که شرکت و یا سازمانی هستنید که احتیاج به مشاوره دارید نام سازمان و نوع فعالیت آن را وارد نمائید

نام
نام خانوادگی
: وضعیت انتفاع
رشته مورد نظر
تعداد نیروی مورد نیاز

ایمیل
آدرس
توضیحات تکمیلی